Znak: SKA.1.2023

Zamawiający: Stowarzyszenie działające pod nazwą Kreatywnie Aktywni , 32-125 Wawrzeńczyce nr 160) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.
„Rozbudowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy w tym budowa utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, ogrodzenie, obiekty małej architektury w terenie publicznym”

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Treść Zapytania ofertowego w poniższym załączniku.

Zal_nr_4_dok_techniczna.zip